องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 "บึงละหานเกมส์ ครั้งที่ 16"


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้นำ เยาวชน เด็ก และประชาชนทั่วไปที่สนใจออกกำลังกายได้มาร่วมกันออกกำลังและจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี