องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาน” ปี 2565


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตรอาสาในพื้นที่ตำบลลละหาน ได้ร่วมจัดทำโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาน” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้น ยังเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ เป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง อนุรักษ์ทรัพยากร และความสมดุลทางธรรมชาติ อันมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15