องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565


วันที่ 26 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15