องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดจัดตั้ง/ฝึกทบทวนปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 22- 23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดจัดตั้ง/ฝึกทบทวนปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุอย่างอื่นที่อาจเกิดขึ้น และส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (IncidentCommand System : ICS) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่มีพื้นที่ติดต่อบึงละหาน และแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ ให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงจัดโครงการฝึกอบรมชุดจัดตั้ง/ฝึกทบทวนปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อป้องกันภัยทางน้ำขึ้น โดยจัดบูรณาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานและเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ

2023-05-15
2023-05-12
2023-05-06
2023-04-25
2023-04-18
2023-04-10
2023-03-31
2023-03-29
2023-03-28
2023-03-26