องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


ออกตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารเพื่อออกใบอนุญาต ร้านระเบียงไร่ระเบียงนา


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยปลัด อบต.ละหาน นางสมคิด เที่ยงมาก ร่วมกับ รพ.สต.ละหาน ได้ออกพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ตามที่ได้รับแบบคำขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 นั้น ซึ่งขอต่อใบอนุญาต จัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ชื่อสถานที่ประกอบการ ระเบียงไร่ ระเบียงนา ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสีย และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการ

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15