องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ละหาน


ติดตาม รายงานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  ทั้ง 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 1  มีนาคม - 31 มีนาคม 2565 ส่งมอบนมและใบงานให้ผู้ปกครอง  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามวัยทุกๆ ด้าน

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15