องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


ออกตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารเพื่อออกใบอนุญาต ฮอยอันฟู๊ด


วันที่ 2 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ออกตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารเพื่อออกใบอนุญาต ฮอยอันฟู๊ด 

ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับแบบคำขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น ซึ่งขอใบอนุญาต จัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ชื่อสถานที่ประกอบการ ฮอยอันฟู๊ด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 121/6 หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสีย และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่าครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น

2022-05-11
2022-04-26
2022-04-13
2022-03-30
2022-03-24
2022-03-23
2022-03-09
2022-03-02
2022-02-09
2022-02-02