องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการ ธีระรุ่งเรือง ค้าของเก่า


วันที่ 17 มกราคม 2565 องค์การบริหาร่สวนตำบลละหาน ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาตตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับแบบคำขอรับใบอนุญาต เลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 นั้น ซึ่งขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการอื่นๆ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดแล้วหรือเหลือใช้ ชื่อสถานประกอบการ ธีระรุ่งเรือง ค้าของเก่า จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสีย และอื่นๆ ของสถานที่ประกบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น   

2022-05-11
2022-04-26
2022-04-13
2022-03-30
2022-03-24
2022-03-23
2022-03-09
2022-03-02
2022-02-09
2022-02-02