องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน พฤศจิกายน 2564


วันที่ 3 พ.ย. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้จัดกิจกรรมโครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน พฤศจิกายน 2564 สืบเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ  มีนโยบายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ปี 2565 การสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม และได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจากที่กำหนดกลยุทธ์ดังกล่าว จึงได้พิจารณาเห็นความสำคัญ การที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีความจำเป็น ที่จะอาศัยความร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอย่างแรกการที่จะดำเนินการขับเคลื่อน คือ การรณรงค์ การรักษาความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาสถานที่ อาคาร บ้านช่อง ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ และเกิดความประทับใจ เมื่อได้เข้ามาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงได้จัดทำโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องการเกิดโรคในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ 2565  และดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณี ท่อระบายน้ำไม่ไหล (อุดตัน ท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็นเน่า) ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากท่อระบายน้ำมีการอุดตัน น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณผิวถนน ทำให้เดินทางไม่สะดวก องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ ทำความสะอาดท่อน้ำ น้ำบริเวณที่ท่วมขังดังกล่าวได้ลดลง เดินทางได้สะดวกขึ้น ตามโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเพื่อป้องการเกิดโรคในชุมชน

2022-05-11
2022-04-26
2022-04-13
2022-03-30
2022-03-24
2022-03-23
2022-03-09
2022-03-02
2022-02-09
2022-02-02