องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลละหาน


อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลละหานโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพสตรีในตำบลละหาน เพื่อความมั่านใจในการเป็นผู้นำ และสร้า่งทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อืน

2022-08-09
2022-08-09
2022-08-05
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-27
2022-06-27