องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลละหาน


อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลละหานโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพสตรีในตำบลละหาน เพื่อความมั่านใจในการเป็นผู้นำ และสร้า่งทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อืน

2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28