องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน มิถุนายน 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นำโดย ท่านนายกบานเย็น พรมภักดี และท่านปลัดสมคิด เที่ยงมาก พร้อมทั้งสมาชิก อบต.ละหาน พนักงาน อบต.ละหาน และชาวบ้านตำบลละหาน ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณชุมชนตำบลละหาน ม.1  เพื่อกำจัดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ติดในรางระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก และเพื่อลดแหล่งการเกิดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-05
2021-04-28