องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน มิถุนายน 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นำโดย ท่านนายกบานเย็น พรมภักดี และท่านปลัดสมคิด เที่ยงมาก พร้อมทั้งสมาชิก อบต.ละหาน พนักงาน อบต.ละหาน และชาวบ้านตำบลละหาน ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณชุมชนตำบลละหาน ม.1  เพื่อกำจัดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ติดในรางระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก และเพื่อลดแหล่งการเกิดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

2022-01-26
2022-01-17
2022-01-17
2022-01-04
2021-12-14
2021-12-05
2021-12-03
2021-12-02
2021-11-16
2021-11-04