องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน พฤษภาคม 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการทำความสะอาดร่องระบายน้ำ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และเพื่อให้ระบบระบายน้ำในชุมชนดีขึ้นและลดการเกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลละหาน

2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28