องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


การดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับตลาด 2564


วันที่ 28 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยท่านนายกบานเย็น พรหมภักดี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ดำเนินการกำชับการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับตลาด ได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม ดังนี้

๑.มาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ (D-M-H-T-T)

๒.มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับตลาด

๓.ประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28