องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


ออกตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารเพื่อออกใบอนุญาต


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยปลัด อบต.ละหาน นางสมคิด เที่ยงมาก ร่วมกับ รพ.สต.ละหาน ได้ออกพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ตามที่ได้รับแบบคำขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น ซึ่งขอใบอนุญาต จัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ชื่อสถานที่ประกอบการ ระเบียงไร่ ระเบียงนา ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสีย และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการ
2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28