องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง ปี 2563


วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง ปี 2563 เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างรายได้และความคุ้มครองให้กับสมาชิกในครัวเรือนการคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน  จะช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือน และลดปัญหาขยะที่ตกค้างตามชุมชน อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมีความจำเป็นที่ประชาชนจะช่วยกันร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุนชนตำบลละหาน ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการ รีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป

2020-09-17
2020-09-15
2020-09-02
2020-08-26
2020-08-24
2020-08-21
2020-07-24
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01