องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 1 คน
อาทิตย์นี้ 11 คน
เดือนนี้ 1 คน
ปีนี้ 11421 คน
ทั้งหมด 25491 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (13-08-57)

  ภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
      
 
  ภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  ภาพกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5และ...
  ร่วมกิจกรรมทำบุญวันพระที่ วัดศาลาลอยตำบลส้มป่อย
  ภาพกิจกรรมอบรมอาชีพทำพรมเช็ดเท้าให้กับผู้พิการ
  ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์...
  ภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ...
  ภาพกิจกรรมถวายราชสดุฎี วันแม่แห่งชาติ
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ...
  นำเด็กด้อยโอกาสมารับทุนของบ้านพักเด็กจังหวัดชัยภูม...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
 
นายกอบต.ละหานกล่าวเปิดงานลอยกระทงปี 58
หัวล้านชนกันกลางน้ำ ณ บึงละหาน
ตักบาตรเทโว วัดชัยชนะวิหาร 2556
[ ดูทั้งหมด ]
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.