โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ วัดยานนาวา บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมการประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  โครงการจัดทำขยะร่วมใจ อสม.จิ๋ว ป้องกันภัยไข้เลือดออก ณ โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี

  ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567