โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ 2567

  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567

  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

  ประชุมคณะอนุกรรมกรรมการสนับสนุนการจัดบริหารดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ครั้งที่ 1/2567