วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกแพงพวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดหาอาหาร ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น - ท้องที่สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกแพงพวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บของ/ตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)