องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งานจัดเก็บรายได้
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


 เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน ชุมชนมีความสุข

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

จากวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สามารถกำหนดพันธกิจการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้ 7 ด้าน ดังนี้

พันธกิจที่ 1 การส่งเสริมจัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส จัดให้มีสาธารณูปโภคเช่น อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์(จปฐ.) ส่งเสริมและสนับสนุน จัดหาเงินทุน วัสดุและอุปกรณ์กลุ่มอาชีพ การจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงานการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 2 การจัดทำแผนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กวัยก่อนประถมได้รับอาหารเสริม (นม)และอาหารกลางวัน ส่งเสริมเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 1-6  ได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประกวดแข็งขันวิชาการของสถานศึกษา  สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669  ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี สนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบล ส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี อนุรักษ์ศาสนสถาน โบราณวัตถุ โบราณสถานของชุมชน

พันธกิจที่ 3 การจัดทำและบำรุงรักษา ทางเท้า ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง จัดทำและบำรุงรักษาถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนทางการเกษตร จัดทำและบำรุงรักษาท่าเทียบเรือ ท่าข้าม สะพานลอยและที่จอดรถ จัดทำและบำรุงรักษาทางระบายน้ำทุกหมู่บ้าน จัดทำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและขยายเขตท่อส่งน้ำแรงดันสู่พื้นที่ทำการเกษตร จัดทำและบำรุงรักษาบ่อน้ำ ฝาย และขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ จัดให้มีระบบสื่อสาร เสียงตามสาย ระบบอินเตอร์เน็ต

พันธกิจที่ 4 การพัฒนาท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบึงละหานและจัดให้มีสถานที่พักและบ้านพักโฮมสเตย์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงละหาน ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมมักคุเทศ จัดให้มีศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองสินค้าที่ระลึกจากบึงละหาน สนับสนุนผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว จัดให้มีแพร เรื่องบริการนักท่องเที่ยว

พันธกิจที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำผังเมือง ควบคุมอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพยกระดับฝีมือแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

พันธกิจที่ 6 การส่งเสริมสังคมอยู่ดี การส่งเสริมและสนับสนุนรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติดและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ จัดให้มีกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักษาความสงบภายในของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

พันธกิจที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอย จัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่กำจัดขยะมูล จัดทำและบำรุงรักษาระบบกำจัดน้ำเสียจากชุมชน จัดทำและบำรุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ น้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ป่าชุมชน จัดทำและบำรุงรักษาตลาดชุมชน จัดให้มีอาคารสถานที่สำนักงานให้บริการที่สะดวกสบายและสวยงาม