องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งานจัดเก็บรายได้
ส่วนการคลัง
 
 
นางสาวพิมพ์ใจ  สุขจำนงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 นางอมรา  เจริญเขตร์ พันจ่าเอกประมวล  ยันบัวบาน
 นางสาวสุพรรณี  เพ็งพูน
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     
นางมนฤดี  บุรินทร์
 นางสาวยุพิน  กาฬปักษิณ  นางสาวอุมาภรณ์  เธียรประดับสุข
 ลูกจ้างประจำ – เจ้าหน้าที่พัสดุ(หมวดอื่น)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส่วนการคลัง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     

 
   
นางสาวณิชคุณ  ลีดี   นางสาวจันทร์ปรียา  อินต๊ะวัน  นางสาวมลชญา  เคียงจัตุรัส
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส่วนการคลัง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป