องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งานจัดเก็บรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
 
 
น.ส.วรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักปลัด)
     
น.ส.วรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่  นายระวิน  เครือธนาวิทย์ (จ.อ.ยุทธยา  ทาสิมมา)  
นักบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นิติกร
     
พ.จ.อ.วีระ. สำนักโนน

ส.อ.อำนาจ  พงศํสุวรรณ

นางเกษราภรณ์  วงศ์แก่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ
     
 นายคำพันธ์  อินทศร
นางสาวโสภิดา  ภักดี
นายอภิเชษฐ์  ทาสิมมา
  คนงานประจำรถดับเพลิง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 คนงานประจำรถดับเพลิง
      
 นายอาทิตย์  ชำนาญกุล    นายเทียนชัย  มณีนุษย์
 พนักงานขับรถดับเพลิง    พนักงานขับรถดับเพลิง