องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งานจัดเก็บรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
สมาชิกสภา อบต.
 

 
นายจำรงษ์ ธงสันเทียะ
ประธานสภา
 
 
นายสุรศักดิ์ ผาเบ้า นายนิกร โฮมจัตุรัส
รองประธานสภา เลขานุการสภา
 
 
 
 
นายนรินทร์ เสี่ยงบุญ นางสวรรณ ธนะรัตน์ นายแดง หาญแจ้ นายฮวง เธียรประดับสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   
 
 
นายมนตรี แซ่อื้อ นางบัวไข โม้แก้ว นางจ่อย คงดี นายฝอย พรมผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
 
   
นางสำอาง จันตา นางสำลี วงษ์แก้ว นายสายชล ขวัญบุญจันทร์ นายยอด มณีรุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

       
นายไกรสิทธิ์ อ่อนสกุล นายบุญเหลือ ขอมีกลาง นายประยูร โกสูงเนิน นายบุญโฮม มาวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 
 
 
 
นายประนอม พันธ์เดช นายเสน่ห์ คำทวี นายแก่น เงินมาก นายอี๊ด เลขนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

 
 
 
นายสมพงษ์ ดวงหยี่หวา นายนิตย์ มาแก้ว นายประสิทธิ์ หลอดทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
 
 
 
นายสุราวุทธิ์ กาฬปักษิณ นางนางน้อย โม้แก้ว นางอนันต์ สีสืบเชื้อ นายถาวร คลังจัตุรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
 
 
 
 
นายหนูแดง  เฟสูงเนิน นางสุมาลี  ดีชัย นายปรีชา ชนะชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
 
 
 
 
นายอนันต์ โม้แก้ว นายประจง บัวศิลา นายนิคม ขันบุตร นางกงจักร จอกสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18