องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งานจัดเก็บรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การสาธารณสุข

                5.1  สถานีอนามัยประจำตำบลจำนวน  2  แห่ง

                5.1.1       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหาน  จำนวนบุคลากร  3  คน    เป็นหญิง  3  คน

                5.1.2       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหานบ้านโนนจาน  จำนวนบุคลากร  2  คน  เป็นหญิง  2  คน

                5.2  ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านจำนวน  15       แห่ง 

                5.3  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100  %

                5.4  คลีนิคจำนวน  2  แห่ง

                                   5.4.1    บ้านละหาน  หมู่ 2                 มีจำนวนพยาบาลที่ให้บริการ  1  แห่ง

                                   5.4.2    บ้านละหาน  หมู่ 17              มีจำนวนพยาบาลที่ให้บริการ  1  แห่ง

                5.5  จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  จำนวน  400  คน

                5.6  สรุปข้อมูลจาก จปฐ.ปี 2556

                                   5.6.1    หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดและหลังคลอด  ผ่านเกณฑ์  100 %

                                   5.6.2    เด็กอายุ  012  ปี  รับวัคซีนป้องกันโรคครบ  100 %

                                   5.6.3    ครัวเรือนได้กินอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ผ่านเกณฑ์  100 %

                                   5.6.4    ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาถูกต้องเหมาะสม  ผ่านเกณฑ์  66.7 %

                                   5.6.5  คนอายุ  35  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ผ่านเกณฑ์  100 %

                6. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

                6.1  ปั๊มน้ำมันและก๊าซจำนวน  8  แห่ง

                                   6.1.1    หจก.บีพีปิโตรเลียม  บ้านโคกแพงพวย

                                   6.1.2    โคกแพงพวยบริการ  หน้าโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย

                                   6.1.3    สมคิดบริการ  บ้านลี่

                                   6.1.4    หจก.บีพีปิโตรเลียม บ้านโนนสง่า

                                   6.1.5    ปั้มน้ำมันโนนจานสามแยกบ้านโนนสง่า

                                   6.1.6    ปั้มน้ำมันสหกรณ์การเกษตร ปั้มบางจาก 1

                                   6.4.7    ปั้มน้ำมันสหกรณ์การเกษตร ปั้มบางจาก 2

                 6.4.8      ปั้มแก๊ส LPG บ้านโนนไฮ

                6.2  โรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  8  แห่ง   แบ่งเป็น

                   6.2.1  โรงงานอุสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวน  4  แห่ง

                             (1)  ชัยภูมิสตาร์ช (แป้งมัน) หมู่ที่ 11

                             (2)  บางนากระสอบ  หมู่ที่ 18

                             (3)  บริษัท เอ ซี พี  แอพพาเรล จำกัด (ตัดเย็บเสื้อผ้า)  หมู่ที่ 15

                 (4)  บริษัท แอทวานซ์โคโค่  หมู่ที่ 3

                   6.2.2    โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจำนวน  5  แห่ง 

                                (1)  อู่ต่อรถอีแต๋น หมู่ที่ 3

                                 (2)  อู่ต่อรถอีแต๋น หมู่ที่ 1 ร้าน น.เจริญยนตร์

                                 (3)  อู่ต่อรถอีแต๋น หมู่ที่ 1 ร้าน ส.เจริญยนตร์

                                 (4)  ชัยภูมิออกซิเจน หมู่ที่ 7 บ้านกันกง

                                 (5)  ชัยภูมิคอนกรีตผสมเสร็จ หมู่ที่ 8 บ้านโคกแพงพวย  

                6.3  โรงสีจำนวน  37  แห่ง

                6.4  ร้านอาหารจำนวน  11  แห่ง

                6.5  ร้านขายของชำจำนวน  66  แห่ง

                6.6  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  11  แห่ง

                6.7  ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  จำนวน  1  แห่ง

                6.8  ตลาดชุมชนบ้านละหาน ม.1  จำนวน  1  แห่ง

การบริการพื้นฐาน

                1  การคมนาคม

                1.1          ถนนลาดยางสายชัยภูมิ สีคิ้ว ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 )

                1.2          ถนนลาดยางโนนจาน บ้านเขว้า

                1.3          ถนนลูกรังโนนจาน หนองบัวบาน 

                1.4          ถนนลูกรังโนนจาน หนองไข่น้ำ

                1.5          ถนนลาดยางละหาน เนินสง่า

                2.1          ตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน  18  แห่ง

                3  ไฟฟ้า พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  99  ของครัวเรือนทั้งหมด

                4 ประปา  ครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานมีน้ำประปาใช้ประมาณร้อยละ  90  ของครัวเรือนทั้งหมด

                5  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                5.1          แม่น้ำ (แม่น้ำชี) จำนวน  1  สาย

                5.2          ลำห้วยจำนวน  10  สาย

                5.3          บึง  หนองและอื่นๆ จำนวน  5  แห่ง

                6  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                6.1          ฝายจำนวน  8  แห่ง

                6.2