องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งานจัดเก็บรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
สภาพทางสังคม
 

การศึกษา

                4.1  ศูนย์บริการด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  5  แห่ง  โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน  6  แห่ง  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน  1  แห่ง  โรงเรียนระดับมัธยมขยายโอกาสจำนวน  1  แห่ง  และศูนย์การเรียนชุมชนจำนวน  1  แห่ง

                4.2  ประมาณการระดับการศึกษาสูงสุดของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานคิดเป็นร้อยละของ ประชากรทั้งหมดดังนี้

                                   4.2.1    ไม่ได้รับการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  0.34

                                   4.2.2    ระดับการศึกษาประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  75.43

                                   4.2.3    ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  คิดเป็นร้อยละ  13.39

                                   4.2.4    ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  คิดเป็นร้อยละ  7.63

                                   4.2.5    ระดับการศึกษาอนุปริญญา  คิดเป็นร้อยละ  1.47

                                   4.2.6    ระดับการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  1.67

                                   4.2.7    ระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  0.08

สภาพทางสังคม

                1  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ประกอบด้วยวัด/สำนักสงฆ์  11  แห่ง

                1.1 วัดชัยชนะวิหาร               หมู่ที่ 1     บ้านละหาน

                1.2 สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม                 หมู่ที่ 3     บ้านห้วยยาง

                1.3 วัดเจริญสูง      หมู่ที่ 4     บ้านหนองหญ้าข้าวนก

                1.4 สำนักสงฆ์ท่าศาลา        หมู่ที่ 6     บ้านท่าศาลา

                1.5 วัดสง่าสามัคคี                หมู่ที่ 7     บ้านกันกง

                1.6 วัดอรัญวาส    หมู่ที่ 8     บ้านโคกแพงพวย

                1.7 วัดบ้านลี่          หมู่ที่ 9     บ้านลี่

                1.8 วัดบ้านหนองสมบูรณ์    หมู่ที่ 10 บ้านหนองสมบูรณ์

                1.9 วัดบ้านดอนละนาม        หมู่ที่ 11 บ้านดอนละนาม

                1.10 วัดโนนสง่า    หมู่ที่ 12 บ้านโนนสง่า

                1.11 วัดยานนาวา หมู่ที่ 14 บ้านโนนจาน                         

                2  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านจำนวน  18  แห่ง

                3  กองทุนหมู่บ้าน ( 1 ล้านบาท)  จำนวน  18  แห่ง

                4  ศูนย์ข้อมูลพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้านจำนวน 18แห่งและระดับตำบลจำนวน 1 แห่ง

                5  ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนประจำตำบล จำนวน  1  แห่ง

                6  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน  1  แห่ง

                7  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน  18  แห่ง

              8  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  1  แห่ง

                9 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  18  แห่ง

                10 หอกระกระจายข่าวระบบเสียงไร้สาย จำนวน  1  แห่ง