องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งานจัดเก็บรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

3.1  ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และการเลี้ยงสัตว์คิดเป็นร้อยละ 95.4  นอกจากนั้นยังมีการประกอบอาชีพด้านพาณิชกรรมร้อยละ 2.1 อาชีพด้านอุตสาหกรรม   ร้อยละ 1.4 อาชีพการบริการร้อยละ 0.6 และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 0.5  ของจำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพทั้งหมด  ซึ่งประชากรช่วงอายุ 18 – 60 ปีที่ประกอบอาชีพและมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 97.4

3.2  พื้นที่ทำการเกษตรจำนวน  44,585  ไร่ ครัวเรือนเกษตร  1,945  ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ

3.2.1  ข้าว           ใช้เนื้อที่ปลูก          27,165  ไร่            ผลผลิตเฉลี่ย         440         กิโลกรัม/ไร่

3.2.2  มันสำปะหลัง             ใช้เนื้อที่ปลูก            7,512   ไร่            ผลผลิตเฉลี่ย  2,525             กิโลกรัม/ไร่

3.2.3  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      ใช้เนื้อที่ปลูก             401      ไร่            ผลผลิตเฉลี่ย   1,745            กิโลกรัม/ไร่

3.2.4  พริก       ใช้เนื้อที่ปลูก       3,677         ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย     350         กิโลกรัม/ไร่

3.2.5  มะม่วง   ใช้เนื้อที่ปลูก          409         ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   1,128      กิโลกรัม/ไร่

                3.3  ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยตามเกณฑ์ จปฐ. (มากกว่า  23,000  บาท/คน/ปี) คิดเป็นร้อยละ  100 ของครัวเรือนทั้งหมด  และรายได้เฉลี่ยของประชากรในตำบลละหาน  56,562  บาท/คน/ปี

                3.3  ระดับการพัฒนาของหมู่บ้านจากข้อมูล  กชช.2ค. ปี 2556  ดังนี้คือ

                                   หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ  1  จำนวน  -   หมู่บ้าน 

                                   หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ  2  จำนวน  -   หมู่บ้าน

                                   หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ  3  จำนวน  18  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1- 18

                3.4  ผลิตภัณฑ์ของตำบลที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการ  หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  คือ  ทอดมันปลากราย  น้ำปลาจากปลาร้า  ทอเสื่อกก  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสาน  และบึงละหาน