องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งานจัดเก็บรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

1.1          ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอจัตุรัส ลักษณะพื้นที่เป็นรูปยาวแนวเหนือใต้  โดยมีถนนสายชัยภูมิ-สีคิ้ว ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ) ตัดผ่านตลอด เริ่มจากบ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 จนถึงบ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

(ดังรูปภาพที่  1)

ทิศเหนือ         ติดกับ   ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้              ติดกับ   ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก  ติดกับ   อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก    ติดกับ   ตำบลหนองบัวบาน และตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

                1.2  เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมีเนื้อที่ทั้งหมด 102 ตารางกิโลเมตรหรือ 63,750 ไร่

                1.3  ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  สามารถแบ่งออกได้ 4 ลักษณะ ดังนี้

                1.3.1 สภาพพื้นที่ลุ่มน้ำขัง เป็นบริเวณที่มีแหล่งน้ำขังและเป็นทางน้ำไหลผ่านในฤดูน้ำหลากอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ แหล่งน้ำที่สำคัญบริเวณนี้ได้แก่  บึงละหาน  ลำคันฉู  หนองหญ้าข้าวนก  หนองจอก หนองกันกง  หนองแพงพวย  เป็นต้น  พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำรับน้ำที่ไหลมาจากทิศตะวันออกของพื้นที่ในฤดูฝน และเป็นบริเวณที่น้ำจากลำน้ำชีไหลเอ่อล้นขึ้นมา ทำให้บริเวณที่มีน้ำขังแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ในฤดูแล้งพื้นที่บางส่วนใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณประโยชน์

                1.3.2 สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างเรียบ อยู่สูงขึ้นมาจากสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำขัง ส่วนใหญ่อยู่บริเวณกึ่งกลางของพื้นที่และค่อนไปทางทิศตะวันตกของพื้นที่บริเวณใกล้กับหมู่บ้าน พื้นที่ดังกล่าวจะมีลำห้วยหรือทางน้ำเล็ก ๆ ไหลผ่านในฤดูฝนเท่านั้น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 190-200 เมตร

               1.3.3 สภาพค่อนข้างเรียบระหว่างเนิน ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ เกิดอยู่ตามบริเวณระหว่างเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ มีทางน้ำไหลในฤดูฝน

                1.3.4 สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชัน อย่างทิศตะวันออกเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-236 เมตร บริเวณบางแห่งจะมีหินทรายโผล่อยู่ทั่วไป

เขตการปกครอง  ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน จำนวน ครัวเรือนทั้งหมด 3,671 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 12,769 คน โดยเป็นประชากรชายจำนวน 6,283 คน เป็นประชากรหญิงจำนวน 6,486 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 126 คนต่อตารางกิโลเมตร (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่  1  แสดงรายชื่อหมู่บ้านในเขตตำบลละหาน จำนวนครัวเรือน และข้อมูลประชากร